Huishoudelijk reglement

Schutterij St. Antonius kent een aantal reglementen. Reglementen waarop men kan terugvallen als dit nodig mocht zijn. Voor elk lid is zinvol om bijvoorbeeld te weten waaraan men begint als men voor een koningstitel wil gaan. Onderstaand treft u de reglementen aan die op dit moment gelden.

In aansluiting op de akte der statutenwijziging dd. 5 oktober 2010 ( art. 24 lid 1 ) heeft de algemene ledenvergadering op 8 juli 2012 deze reglementen vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering op 26 juli 2015 zijn enkele aanpassingen in de huishoudelijke reglementen goedgekeurd.

 

 • Eerder gemaakte reglementen worden als vervallen beschouwd.
 • De vereniging is aangesloten bij de Kring Montferland en bij de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus.
 • De vereniging kan op voordracht van het bestuur aanvragen indienen bij de voornoemde Federatie voor het uitreiken van federatieve onderscheidingen.
 • De festiviteiten rondom het schuttersfeest en de schuttersdag hebben ( conform art. 9 der statuten ) een besloten karakter. Het bestuur kan bijzondere gasten uitnodigen.
 • Om lid te worden dient men zich aan te melden conform de inhoud van art. 6. Voor de bepaling van het aantal lidmaatschapsjaren ( bij jubilea ) telt het eerste kalenderjaar van lidmaatschap mee.
 • Conform art 6 lid 1 kent de vereniging ereleden en erebestuursleden. Nadat die titel is verworven is hij niet meer contributie plichtig en blijft automatisch lid tot eventuele wederopzegging.
 • Waar gesproken wordt in de statuten over “het verenigingsjaar” wordt feitelijk bedoeld de periode vanaf een schuttersfeest tot aan het moment waarop het volgende schuttersfeest begint.
 • De aanmelding voor het lidmaatschap ( zie art. 6 v.d. statuten ) dient te geschieden bij de ledenadministratie door betaling van de contributie waarvoor een lidmaatschapskaart wordt uitgereikt. De contributie wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld. De betrokken persoon moet zich ten allen tijde kunnen legitimeren.
 • Vrouwelijke personen vanaf 16 jaar kunnen door betaling een toegangskaart kopen voor de festiviteiten. Ook hier geldt de legitimatieplicht. Zij kunnen geen lid zijn.
 • Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en niet-leden die deelnamen aan de optocht, doch behoren tot de trommelgroep, majorettes, muziekvereniging DES of tot de jeugdvendeliers van de schutterij hebben tot 21.00 uur gratis toegang; na dat tijdstip dient men de feestruimte te verlaten behalve in het geval er van hun nog een optreden verwacht wordt.
 • Personen die geen lid kunnen zijn van onze vereniging maar wel deel uitmaken van een sectie binnen onze schutterij kan een vergoeding worden gevraagd. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering. Mannen van 16 jaar en ouder
 • en deel uitmaken van een sectie binnen onze schutterij moeten lid zijn van de vereniging. Zij zijn contributie verschuldigd, welke conform punt artikel 8 van het huishoudelijke reglement, jaarlijks in de ledenvergadering wordt vastgesteld.
 • Bij het betreden van de feestruimte moet eenieder zich kunnen legitimeren d.m.v. de lidmaatschapskaart, dameskaart in combinatie met wettelijke legitimatiepapieren.
 • Voor de koning / koningin is het reglement koningsparen vastgesteld; partijen dienen deze afspraken te respecteren. De vereniging kent ook de titel keizer, doch daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze laatstgenoemde titel is te bemachtigen bij bepaalde specifieke schuttersactiviteiten.
 • M.b.t. het rook en alcoholbeleid houdt de schutterij zich aan de wettelijke regels:
 • De in het verleden opgebouwde tradities worden zoveel mogelijk gehandhaafd; er wordt respect verwacht voor de binnen de vereniging gebruikelijke normen.
 • Opsomming van traditionele momenten: 
 • minimaal drie weken en één week voor het schuttersfeest zijn er ledenvergaderingen. Als het bestuur het nodig vindt, om de ledenvergadering van drie weken voor het schuttersfeest, eerder in het jaar te laten plaatsvinden, dan is zij daar toe gerechtigd. Leden dienen hierover vroegtijdig te worden geïnformeerd.
 • twee weken voor het schuttersfeest wordt een schietwedstrijd georganiseerd
 • op de zaterdagavond voor het schuttersfeest kan men zich opgeven voor het lidmaatschap
 • op schutterszondag wordt de dienst in de parochiekerk bijgewoond, de koningsparen worden opgehaald en aan de gemeentelijke overheid wordt een hulde gebracht
 • op maandagochtend wordt er een bezoek gebracht aan één der buurtschappen
 • tevens worden op de maandagmorgen de belangrijkste activiteiten gehouden, nl. de wedstrijden (schieten en ringrijden ) voor prijzen doch in hoofdzaak voor het koningschap.
 • jubilerende functionarissen worden op maandagavond gehuldigd.
 • het opruimen van het feestterrein vindt op dinsdag plaats alsmede het ledigen van het vat.
 • rond de jaarwisseling wordt op de schuttersdag aandacht besteed aan leden met een bepaald aantal lidmaatschapsjaren.
 • Binnen de vereniging zijn wapens in gebruik van diverse categorieën waarbij de grootste voorzichtigheid in acht moet worden genomen. De zogenaamde kattekoppen verdienen de meeste aandacht bij vervoer, gebruik en opslag. Met name hier gelden de wettelijke regels vanuit de Wet Wapens en Munitie. De betrokken functionarissen handelen naar de letter en de geest van deze wet. Met nadruk wordt hier bedoeld het verbod om alcoholische drank en drugs te gebruiken alsmede een absoluut rookverbod bij de bediening van de kattekoppen. De schutterij is volgens de wet gecertificeerd, waardoor tijdens het schieten aan extra reglementen moet worden voldaan. De schutterij heeft hiervoor een reglement opgesteld, die op de website voor iedereen ter inzage ligt. Al diegenen, die aan schietwedstrijden willen deelnemen worden als zg. introducé gezien en moeten zich voor het schieten identificeren bij de schiet commissie. Als men zich niet kan of wil identificeren, mag er niet worden geschoten.
 • De functionarissen voeren naar behoren hun taken uit conform de gebruikelijke gewoonte met in achtneming van de door de leiding gegeven opdrachten. Deze functieomschrijving/taken/bevoegdheden worden door of namens het bestuur meestal mondeling gegeven. Indien gewenst of nodig geacht kan dit schriftelijk worden vastgelegd.
 • De uniformen voor de functionarissen en de schutterskleding voor de overige leden worden beschikbaar gesteld door de schutterij conform de bruikleenakte. Van groot belang is het naleven van deze afspraken, daar voorkomen moet worden, dat onnodig veel kleding tijdens het jaarlijkse schuttersfeest ongebruikt opgeslagen blijft. De leden betalen een borgsom voor de schutterskleding ( momenteel betreft dat de hesjes ). Voor eenieder geldt, dat de kleding zorgvuldig wordt gebruikt en bewaard.
 • Als aanvulling op artikel 11 van de statuten is vastgesteld, dat partners, (schoon)ouders of (stief)broers niet samen in het bestuur kunnen zitten. Andere familie leden kunnen wel samen in het bestuur zitten.
 • Het bestuur dient er zorg voor te dragen, dat de noodzakelijke verzekeringen zijn afgesloten.
 • Het bestuur dient zorgvuldig een archief te beheren en alle gebruiksvoorwerpen goed te bewaren.
 • Periodiek wordt er een nieuwsbrief uitgebracht teneinde de leden te informeren over zoveel mogelijk schutterszaken. Tussendoor zullen de leden via andere media worden geïnformeerd met de website www.stantonius.nl als meest actueel medium.
 • Het is zeer gewenst, dat er veel deelnemers zijn voor de activiteiten bij een concoursbezoek.
 • Bij ernstige of langdurige ziekte van een lid wordt als attentie een fruitschaal gegeven. De persoonsgegevens dienen doorgegeven te worden aan het bestuur.
 • Bij overlijden van een lid wordt er op gepaste wijze gereageerd. Op verzoek van de familie kan het standaardvaandel met rouwlint tijdens de avondwake en/of uitvaart-/crematieplechtigheid worden geplaatst.
 • De schuttersbogen zijn onderworpen aan de daarvoor geldende regels; de bogenbouwers zijn in alle gevallen zelf persoonlijk aansprakelijk.
 • De door de vereniging ter beschikking gestelde attributen dienen zorgvuldig gebruikt en beheerd te worden en tijdig op de juiste plaats te worden ingeleverd bij de daartoe aangewezen functionaris.
 • De deelnemers aan de schietwedstrijden en het ringsteken worden geacht op de hoogte te zijn van de betreffende regels die ter plaatse goed zichtbaar worden vermeld. Voor de schietwedstrijden gelden de aanvullende wettelijke bepalingen.
 • Deelname door de leden aan de diverse activiteiten geschiedt altijd op eigen risico.

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid kan een exemplaar bemachtigen van de statuten en het huishoudelijk reglement ; men dient echter altijd de inhoud te kennen en te respecteren.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering d.d. 26 juli 2015

I.J.G.M. Kluitman                                        H.J.B. Peters
voorzitter                                                      secretaris